SAMO PAJEK, rojen 1963 v Mariboru, Slovenija, je študiral na Akademiji za likovno umetnost pri profesorju Andreju Jemcu, diplomiral pa leta 2002 pri profesorju Zmagu Jeraju.

Bil član likovne skupine MI in z njo razstavljal v Pragi, Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti.

S skupino prejemnik Glazerjeve listine za delo na umetniškem področju mesta Maribor.

Bil je tudi član mednarodne likovne skupine FARO. Sodeloval na FARO international art symposium v mestu Stavanger, Ryfylke, Norveška. Z deli sodeloval na več razstavah na Norveškem.

Sodeloval in še sodeluje na več mednarodnih srečanjih likovnih umetnikov in kolonijah (work shops).

Sodeloval na več skupinskih razstavah.

 

IZOBRAZBA

Študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorju Andreju Jemcu.

Diplomiral 2002 pri profesorju Zmagu Jeraju.

 

Članstvo v skupinah in društvih:

DLUM, Mi, FARO International

 

SAMOSTOJNE RAZSTAVE od leta 2000

2020 Galerija Steiner ( Dunaj, Avstria)

2019 Galerija  mestne občine Lenart

2018 Galerija Agore, Gorizia - Italija

2018 Galerija Dlum, Maribor

2011 Galerija Lija, Maribor

2010 Galerija Dlum, Maribor

2008 Bela dvorana, grad Rače, Rače

2005 Galerija Tehniške fakultete, Maribor

2004 International art symposium Stavanger - Norveška

2003 Galerija DLUM, Maribor

2002 Galerie Thingstenhus, Getved – Danska

2001 Galerija Media – Nox, Maribor

2000 Galerija Had, Pokrajinski arhiv, Maribor

 

Skupinske razstave:

Maribor, Murska Sobota, Ljubljana, Praga , International art symposium Stavanger - Norveška

 

Javna poslikava:

»Ikarusov let« na Tehniški Fakulteti v Mariboru.

"V najnovejši ustvarjalni fazi akademskega slikarja Sama Pajka lahko zasledimo raznovrstno slogovno kombinacijo njegovih prepoznavnih abstraktno asociativnih krajinskih motivov, na prehodu med impresijo in ekspresijo, s poudarjeno eruptivno dinamiko, pojavom dvojnih ali večkratnih kompozicijskih jeder, vključno z včasih celo popolnoma razsrediščenim likovnim dogajanjem,  ter praviloma ukrivljenim, neevklidskim prostorom višjih, ne le fizikalnih, marveč tudi duhovnih dimenzij, ob prevladujočem dekonstruktivnem učinkovanju izrazne celote. Samo Pajek ohranja lazurne, mestoma transparentne, pogosto skorajda akvarelno razredčene in mestoma pastozne, v vsakem primeru pa bogato slojevite, barvne nanose kontrastno ekspresivnega kolorita, ob siloviti gestualnosti potez z odmevi akcijskega slikarstva, predvsem v smislu drippingov najrazličnejših vrst, vključno s polivanjem, odtekanjem in prelivanjem. Svojim značilnim likom, kot je »arhaična« spirala, starodavni simbol plodnosti, razmnoževanja in celo nadaljevanja življenja v neskončnosti ali polkrožnim lokom, neredko v obliki mostov (pogosta asocijacija na dravske), znotraj fluidnih, mavrično učinkujočih, prelivajočih se pokrajin, v novejšem času pridružuje še z grafitno risbo narisane kvadratne »pagine«, nameščene ob spodnjem robu slikovne površine, ki spominjajo na umetnikove zgodnje kolaže, kot liste, iztrgane neposredno iz osebnih dnevnikov, hkrati pa lahko zasledimo tudi grafizme v obliki nihajnih zapisov umetnikovih »možganskih« impulzov po vsej osnovi. V najnovejšem obdobju nadalje opazimo tudi pojav linearnih daljic in celo pravokotnih likov. Umetnik tako s pomočjo bogatih oblikovnih in kolorističnih variacij ter poigravanjem s svetlobnimi učinki dosega različna atmosferska in psihična razpoloženja, bodisi dramatična bodisi lirična, pri čemer se zdi, kot bi s svetlobo prežarjena krajina z  nadrealističnim, sanjskim nadihom, doživljala milost nepričakovane božanske ali vsaj duhovne, transcendentne intervencije, posredujoč eruptivno vizijo boja med naravnimi elementi ter zemljo in nebom ali morda celo psihomahije, notranjega človekovega boja med dobrim in zlom. Tako lahko v likovnem dogajanju Sama Pajka neprestano zasledujemo sinergijsko učinkovanje principov konstrukcije ali sinteze z dekonstrukcijo ali razkrojem oblik s simbolično izraženo tematiko nenehnega cikličnega obnavljanja in odmiranja življenja z aluzijo na onostransko, transcendentno eksistenco. Najnovejša likovnoustvarjalna faza Sama Pajka je tako rezultat neutrudnega, poglobljenega odslikavanja vtisov in občutij neprestanega opazovanja dogodkov in pojavov, tako v notranjem, duševnem kot v zunanjem, materialnem svetu, zavedajoč se hkrati duhovne razsežnosti življenja."

 

Mario Berdič Codella


CV - LEBENSLAUF DER KÜNSTLER SAMO PAJEK


SAMO PAJEK, wurde 1963 in Maribor, Slowenien, geboren, studierte an der Akademie der bildenden Künste bei Professor Andrej Jemec und schloss 2002 bei Professor Zmag Jeraj ab.
Er war Mitglied der MI-Kunstgruppe und stellte damit in Prag, Ljubljana, Maribor und Murska Sobota aus.

Mit der Gruppe MI Empfänger der Glaser-Anerkennung  für Arbeiten im künstlerischen Bereich der Stadt Maribor.
Er war auch Mitglied der internationalen Kunstgruppe FARO. Teilnahme am internationalen Kunstsymposium FARO in Stavanger, Ryfylke, Norwegen. Er hat an mehreren Ausstellungen in Norwegen teilgenommen.

Er hat an mehreren internationalen Treffen von Künstlern und Kolonien (Werkstätten) teilgenommen und nimmt noch immer daran teil wie auch an mehreren Gruppenausstellungen.

Mitgliedschaft in Gruppen und Gesellschaften: DLUM, MI, FARO International

 

AUSSTELLUNGEN seit 2000

2019 Galerie der Gemeinde Lenart

2018 Galerie Agore, Gorizia - Italija

2018 Galerie Dlum, Maribor

2011 Galerie Lija, Maribor

2010 Galerie Dlum, Maribor

2008 Weisse Halle der Schloss Rače, Rače

2005 Galerie Tehniške fakultete, Maribor

2004 International art symposium Stavanger - Norveška,

2003 Galerie DLUM, Maribor

2002 Galerie Thingstenhus, Getved – Danska

2001 Galerie Media – Nox, Maribor

2000 Galerie Had, Provinzarchiv, Maribor

 

Gruppenausstellungen

Maribor, Murska Sobota, Ljubljana, Prag, Internationales Kunstsymposium Stavanger - Norwegen

 

Öffentliche Malerei

"Ikarusflug" an der Technischen Fakultät in Maribor.

"In der jüngsten Schaffensphase des akademischen Malers Samo Pajek können wir eine vielfältige stilistische Kombination seiner erkennbaren abstrakten assoziativen Landschaftsmotive verfolgen, den Übergang zwischen Impression und Expression, mit betonter Eruptionsdynamik, dem Auftreten von doppelten oder mehrfachen Kompositionskernen, manchmal auch selbst völlig ungeordnete Charaktere, gekrümmte, nichteuklidische Räume höherer, nicht nur physischer, sondern auch spiritueller Dimensionen mit der vorherrschenden dekonstruktiven Wirkung des expressiven Ganzen. Samo Pajek behält Lasur-ähniche, manchmal transparente, oft fast aquarellverdünnte und manchmal pastöse, aber auf jeden Fall reich geschichtete Farbeinträgen mit kontrastierenden Ausdrucksfarben bei, mit heftigen gestischen Strichen mit Echos von Action-Painting, insbesondere in Bezug auf das Tropfen verschiedener Art (einschließlich des Gießen und Überfließen). Seine charakteristischen Formen, wie die "archaische" Spirale – ein altes Symbol für Fruchtbarkeit, Fortpflanzung und sogar die Fortsetzung des Lebens im Unendlichen –, oder der halbkreisförmiger Bogen – oft in Form von Brücken (oft mit der Fluß Drau verbunden) in fluiden, Regenbogen–wirkenden und ineinander überfließenden Landschaften – werden in jüngster Zeit oft von einer quadratisch gestalteten Graphitzeichnung begleitet, die am unteren Rand der Malfläche platziert ist und an die frühen Collagen des Künstlers erinnert, wie Blätter, die direkt aus persönlichen Tagebüchern herausgerissen wurden. Gleichzeitig kann man über den ganzen Grund auch Graphismen in der Form von oszillierenden Aufzeichnungen der „Gehirnimpulse“ des Künstlers verfolgen. In der letzten Zeit vermag man auch, das Auftreten von Strecken und sogar rechteckigen Figuren zu bemerken. Mithilfe von reichhaltigem Design und koloristischen Variationen und dem Spielen mit Lichteffekten erreicht der Künstler verschiedene atmosphärische und psychische, entweder dramatische oder lyrische, Stimmungen. Es scheint als ob eine lichterstrahlte Landschaft in einem surrealen, verträumten Ton die Gnade der unerwarteten göttlichen oder zumindest spirituellen, transzendenten Intervention erleben würde, die eine eruptive Vision des Kampfes zwischen natürlichen Elementen und die Erde und den Himmel oder vielleicht sogar der Psychomachie, des inneren menschlichen Kampfes zwischen dem Guten und dem Bösen, vermittelt. So können wir in Samo Pajks künstlerischen Ereignissen ständig den synergistischen Zusammenspiel von den Konstruktions- bzw. Syntheseprinzipien und der Dekonstruktion oder Zerlegung von Formen in einer symbolisch ausgedrückten Thematik der ständigen zyklischen Erneuerung und des Sterbens des Lebens mit einer Andeutung auf jenseitige, transzendente Existenz, verfolgen. Samo Pajks jüngste künstlerische Phase ist das Ergebnis einer unermüdlichen, gründlichen Reflexion von Eindrücken und Gefühlen der ständigen Beobachtung von Ereignissen und Phänomenen sowohl in der inneren, seelischen, als auch in der äußeren materiellen Welt, und eines fortwährenden Bewusstsein von der spirituellen Dimension des Lebens."

 

Mario Berdič Codella